Hợp đồng với CTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o---

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Số:        /CTV/AZ - 2017

 

Hôm nay ngày …/…./ ………, tại Trung tâm lữ hành AZbooking chúng tôi gồm:

Bên A: Trung tâm lữ hành AZbooking

Đại diện:

Ông Đỗ Xuân Sơn

Chức vụ:

Tổng giám đốc

Địa chỉ:

Phòng 2001, tầng 20, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

024.6281.4340

Tài khoản số:

 

Mở tại:

 

Mã số thuế:

 

Bên B: Ông/ Bà:  ……………………………….

Quốc tịch:

Việt Nam

Sinh ngày:

…………………………………………………………….

Địa chỉ:

…………………………………………………………….

CMND số :  

…………………………………………………………….

Điện thoại:

…………………………………………………………….

Tài khoản ngân hàng:

…………………………………………………………….

Mở tại:

…………………………………………………………….

Mã số thuế:

…………………………………………………………….

Tài khoản AZbooking:

…………………………………………………………….

cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng Cộng tác viên với nội dung dưới đây:

Điều 1: Nội dung

- Bên B tham gia hệ thống tiếp thị liên kết AZbooking (http://azbooking.vn) với vai trò là cộng tác viên (Affiliate)

- Cộng tác viên sẽ đăng tải quảng bá sản phẩm, dịch vụ cho các chương trình của AZbooking thông qua các kênh trực tuyến để nhận phí dịch vụ.

Điều 2: Thời gian hợp đồng

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng là: 01 (một) năm tính từ thời điểm hai bên tiến hành ký kết. Hợp đồng này có thể được tự động gia hạn nhiều lần, mỗi lần 01 (một) năm nếu không có yêu cầu về việc chấm dứt Hợp đồng từ một bên.

Điều 3: Chi phí và phương thức thanh toán

- Phí dịch vụ bên B được nhận dựa trên mức hoa hồng đạt được và kết quả phát sinh đạt yêu cầu theo từng sự kiện (bao gồm thuế thu nhập cá nhân và. VAT).

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Bên A có quyền tạm ngưng thực hiện hợp đồng này với Bên B khi phát hiện Bên B có những hành vi vi phạm đến thương hiệu, uy tín, bảo mật thông tin và quyền lợi của Bên A hoặc công việc không đạt yêu cầu như thỏa thuận.

- Trường hợp có những bằng chứng xác thực chứng minh Bên B đã vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo hình thức thông báo bằng văn bản và không phải bồi thường cho Bên B.

- Bên A có trách nhiệm tạo đủ điều kiện để Bên B làm việc và thực hiện đầy đủ nội dung công việc được nêu trong điều 1 của hợp đồng này.

- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B chi phí

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

-  Bên B có quyền tạm ngưng thực hiện hợp đồng này với Bên A khi Bên A không thực hiện đúng điều các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

-  Bên B có trách nhiệm hoàn thành công việc theo chức danh của hợp đồng này với mức độ cao nhất.

-  Bên B có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ uy tín thương hiệu, bảo mật toàn bộ thông tin mà Bên A cung cấp cho Bên B để tác nghiệp và quyền lợi của Bên A trong tất cả mọi giao dịch với các đối tác, với các cơ quan hữu quan. Trong trường hợp vi phạm, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại cho Bên A với mức độ do Bên A quy định.

-  Bên B không được phép tiết lộ/cung cấp thông tin liên quan đến mẫu thiết kế cho bên thứ 3 mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A. Bên B cũng không được phép sử dụng thông tin, mẫu thiết kế thuộc quyền sở hữu của Bên A để giao dịch thương mại cá nhân. Mọi vi phạm, nếu có, được xem như vi phạm ‘tiết lộ thông tin sở hữu doanh nghiệp’ và Bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A với mức độ do Bên A quy định.

Điều 6: Điều khoản chung

-    Hai bên cam kết cùng thực hiện đúng và đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

-   Nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp liên quan đến hợp đồng này thì hai bên sẽ cùng nhau thảo luận và giải quyết trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Khi hai bên không thể tự thỏa thuận được trong vòng ba mươi ngày thì hai bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Kinh tế tại nơi bị đơn cư trú để giải quyết theo pháp luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

-   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được hai bên xem xét và đồng thuận ký tên, mỗi bên giữ một bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN NGAY

 

 

Tìm kiếm tour

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh